Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden volwassenen

Abonnement en opzegtermijn
Amazone Body & Mind werkt met inschrijving per seizoen. Een seizoen loopt van september t/m juni (wanneer en geen lessen zijn zoals tijdens (school)vakanties en feestdagen betaalt u dus ook niet). Een seizoen heeft ongeveer 15 lesweken in het stuk van september t/m december en 23 lesweken van januari t/m juni. Dit kan per jaar iets variëren. Op ons rooster kunt u precies zien op welke data er wel of geen lessen zijn.

U schrijft zich dus voor één seizoen in. Instromen in een lopende periode kan altijd. Aan het eind van het seizoen geeft u aan of u doorgaat met het volgende seizoen. Er zijn twee betaal momenten, in september en in januari.

Hebt u een kleinere beurs of kunt u het bedrag niet in één keer betalen? Amazone Body & Mind zoekt graag met u een oplossing om in delen te betalen. Amazone Body & Mind voert geen automatische incasso uit, u bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van het bedrag. Let op:  Bij betaling in delen geldt ook dat u zich inschrijft voor een gehele periode, uw betalingsverplichting blijft lopen voor de ingeschreven periode, dus ook als u lessen mist! Bij betalingsachterstanden kan Amazone Body & Mind besluiten geen betalingsregeling meer aan te bieden voor de volgende periode.

Betaling
Het lesgeld staat vermeld op het meest recente inschrijfformulier en op de website. Betaling geschied ineens, voor of op de eerste les van het nieuwe lesblok. Wij verzoeken u vriendelijk zoveel mogelijk gepast te betalen. U ontvangt dan direct een bewijs van betaling. U kunt het bedrag ook overmaken vóór aanvang van de eerste les op rekeningnummer 46 64 85 158 (ABN AMRO), IBAN NL67ABNA0466485158, BIC ABNANL2A t.n.v. Amazone Body & Mind o.v.v. de les die u wilt volgen. Na betaling is restitutie niet meer mogelijk.

Bij achterstallige betaling behoud Amazone Body & Mind zich het recht voor het betreffende lid de toegang tot de lessen te weigeren.

Inhalen
De lessen worden op diverse dagen en uren georganiseerd. Inhalen is mogelijk binnen het lopende lesblok. Gemiste lessen worden niet terugbetaald. Kijk op ons rooster voor alle data waarop de lessen worden georganiseerd.

Ziekte en aansprakelijkheid
Bij ziekte van de docent wordt er een vervanger geregeld. Indien dit niet lukt vervalt de les. Het lesblok wordt dan met die les verlengd. Bij langdurige ziekte van de docent, dat wil zeggen wanneer een lesblok om die reden wordt geannuleerd, kunt u de gemiste lessen in een volgende periode als extra les in de week inhalen.

Amazone Body & Mind, noch de (inval)docent is verantwoordelijk voor eventuele ongevallen alsmede voor opgelopen blessures en/of medische klachten en daaruit voortvloeiende schade en/of gevolgen die leden kan overkomen tijdens de les of tijdens het komen en gaan naar de lessen.  Ieder is persoonlijk aansprakelijk voor de ongevallen die hem of haar overkomen of die door zijn of haar toedoen worden veroorzaakt. Amazone Body & Mind is ook niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en/of materiële schade (bijv. emotionele schade) van goederen.

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart het lid hierbij dat het volgen van de lessen uitsluitend en alleen voor eigen risico is en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem of haar worden gedragen. En afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen Amazone Body & Mind en de betreffende docent(en) wegens hem of haar overkomen ongevallen en in ongerede- en/of zoek raken van de in de accommodatie aanwezig zijnde bezittingen van ondergetekende.

Breng de docent op de hoogte als u blessures of andere relevante gezondheidsklachten heeft. Er zijn contra-indicaties die van belang zijn voor het veilig volgen van de lessen.

Huishoudelijk en hygiëne
In de meeste studio’s zijn yogamatjes aanwezig. Indien u van de studio yogamat gebruik maakt verzoeken wij u een handdoek mee te nemen.

Bij Pilates en Yoga lessen traint u op sokken of met blote voeten. Eventuele wondjes/ wratjes dient u thuis van te voren te verbinden om besmetting voor andere deelnemers te voorkomen. Wij adviseren u soepele kleding te dragen, waarin u makkelijk kunt bewegen.

Wij verzoeken u vriendelijk om op tijd aanwezig te zijn.

Let erop dat uw mobiele telefoon is uitgeschakeld tijdens de les.